Regulamin sklepu internetowego

www.pigandfrog.com 

§ 1 

Definicje

1.1. Administrator danych osobowych – Sprzedawca/Usługodawca.

1.2. Czas realizacji zamówienia – czas od chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę rozpoczęcia realizacji Zamówienia (uzależnionego od wybranego sposobu płatności)  do momentu wydania towaru Przewoźnikowi.

1.3. Czas dostawy – czas między wydaniem Zamówienia Przewoźnikowi a jego przekazaniem Klientowi.

1.4. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.5. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta Klienta.

1.6. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towaru do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.7. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji.

1.8. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

1.9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.

1.10. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.11. Konto Klienta – usługa elektroniczna, podstrona Sklepu, na której są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.

1.12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości towarów.

1.13. Newsletter – usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, promocjach.

1.14. Produkt/Towar – Rzeczy ruchome dostępne w Sklepie internetowym będące przedmiotem Umowy sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą 

1.15. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

1.16. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.17. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pigandfrog.com, za pomocą którego Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci internetowej.

1.18. Sprzedawca/Usługodawca – Małgorzata Czaplicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PIG & FROG Małgorzata Czaplicka, z siedzibą przy ul. Pawia 6/80 05-500 Piaseczno, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 9511942363, REGON: 365382071, telefon kontaktowy: +48 602 101 741, adres poczty elektronicznej: pigandfrog@pigandfrog.com

1.19. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

1.20. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

1.21. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.22. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.).

1.23. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, określające w szczególności: rodzaj i ilość Towaru, sposób dostawy i płatności.

§ 2 

Informacje ogólne

2.1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu internetowego www.pigandfrog.com

2.2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez: Małgorzatę Czaplicką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PIG & FROG Małgorzata Czaplicka z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Pawia 6/80, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 9511942363, REGON: 365382071, telefon kontaktowy: +48 602 101 741, adres poczty elektronicznej: pigandfrog@pigandfrog.com, adres strony internetowej: https://pigandfrog.com 

2.3. Regulamin określa i reguluje ogólne warunki oraz zasady zawierania i realizacji Umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także sposoby dostawy, płatności, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, warunki odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego. Zawiera on również informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz regulacje dotyczące świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.

2.4. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem dla Klientów do zawarcia umowy, zgodnie z artykułem 71 Kodeksu Cywilnego.

2.5. Użytkowanie Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta/Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Niego z treściami, które są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu. 

2.6. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego oraz wszelkich usług, które są oferowane przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami na terytorium Unii Europejskiej oraz z postanowieniami niniejszego Regulaminu, mając na uwadze w szczególności poszanowanie zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. 

2.7. Poprzez złożenie Zamówienia, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę Jego danych osobowych podanych na Stronie internetowej sklepu, w celu realizacji i finalizacji złożonego Zamówienia. Warunki gromadzenia danych przez Sprzedawcę oraz cel i zakres ich przetwarzania zostały wskazane w polityce prywatności nieprzerwanie dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

2.8. Formularze zgody, tzw. checkboxy, które dotyczą danych osobowych Klientów, dostępne są na stronie Sklepu, w każdym miejscu, w którym gromadzone są dane osobowe. Treści zgód są do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mogą na bieżąco aktualizować, modyfikować oraz wycofać zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały udostępnione Sprzedawcy.

2.9. W celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, Sprzedawca wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

2.10. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny charakter sieci internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami np. możliwe może być pozyskanie i zmodyfikowanie danych Klientów przez osoby nieuprawnione, może nastąpić instalacja szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie operacyjnym, z którego korzysta Klient. Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń. 

§ 3 

Korzystanie ze sklepu internetowego

3.1. Sprzedawca umożliwia następujące formy kontaktu:

a) telefoniczny, pod numerem +48 602 101 741, w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00, sobota w godzinach od 9:00 do 14:00.

b) mailowy, pod adresem: pigandfrog@pigandfrog.com, 

3.2. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy, które umożliwią Klientowi korzystanie ze Sklepu internetowego to:

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu,

b) przeglądarka internetowa, która obsługuje pliki cookies,

c) dostęp do poczty elektronicznej.

3.3. W celu przeglądania asortymentu Sklepu internetowego nie jest wymagane zakładanie konta Klienta. 

3.4. Sprzedaż towarów dostępnych w Sklepie internetowym odbywa się na podstawie złożonego przez Klienta Zamówienia.

3.5. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia bez dokonania rejestracji, w opcji „zamówienie jako gość”.

3.6. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www może jednak wymagać wcześniejszego zarejestrowania się przez Klienta i każdorazowego logowania. Korzystanie z dostępnych funkcjonalności Sklepu internetowego jest dobrowolne.

3.7. W celu prawidłowego korzystania z Konta Klienta, a także złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym, może być wymagane włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies.

3.8. Ceny Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego są podane w PLN i EUR i mogą się różnić w zależności od kursu walut. Nie zawierają natomiast informacji odnośnie kosztów dostawy,  które jeśli występują są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Cennik dostaw”.

3.9. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.10. Zakupu towaru może dokonać Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Unii Europejskiej. 

3.11. Za poprawność oraz kompletność danych pozostawionych w Sklepie, które zostały wprowadzone w poszczególnych formularzach odpowiada sam Klient.

§ 4

 Świadczenie usług elektronicznych

4.1. W sklepie internetowym świadczone są następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: Konto Klienta, Formularz rejestracji, Formularz zamówienia, Newsletter. O ewentualnych przerwach w świadczeniu powyższych usług, Sprzedawca poinformuje bezpośrednio na stronie Sklepu internetowego.

4.2. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn. Realizacja uprawnienia nastąpi po przesłaniu drogą elektroniczną lub pisemnie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

4.4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem nieodpłatnych Usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę. Reklamacja dotycząca Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje, które są związane z działaniem Sklepu internetowego (wyłączając tryb reklamacji towaru, która opisana jest w dalszej części regulaminu), mogą zostać złożone przez Klienta pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  pigandfrog@pigandfrog.com

4.5. Zalecane jest, aby Klient składający reklamację w zgłoszeniu przedstawił opis zaistniałego problemu. 

4.6. Zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w odniesieniu do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

§ 5

Rejestracja Konta Klienta

5.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

5.2. Rejestracja konta Klienta w sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.

5.3. W celu utworzenia konta Klienta, należy wejść w zakładkę „Zaloguj się” widoczną na górze strony, a następnie wejść w opcję „Nie masz konta? Załóż je tutaj” bądź zaznaczyć checkbox o treści „Stwórz konto” w procesie składania Zamówienia.

5.4. Wymogiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Klienta lub Użytkownika zgody na treść Regulaminu, z którego treścią może zapoznać się bezpośrednio w trakcie wypełniania formularza, a także na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Formularzu rejestracji. 

5.5. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło składające się ze wskazanej minimalnej liczby znaków. 

5.6. Dodatkowe dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym Konta (adres i nr telefonu) posłużą do składania zamówień w Sklepie .

5.7. Założenie Konta Klienta w Sklepie jest możliwie po kliknięciu przycisku „ZAPISZ”.

5.8. Po przesłaniu formularza, Klient otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji przez Sprzedawcę. Aby zalogować się na Konto, Klient musi podać login oraz hasło wskazane w Formularzu rejestracji podczas jego zakładania. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Po zalogowaniu się do swojego Konta, Klient ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych, sprawdzenia statusu Zamówienia oraz wglądu do historii Zamówień.

5.9. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

§ 6

Składanie zamówienia

6.1. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

6.2. Zamówienia można składać poprzez wypełnienie Formularza zamówienia:

a) bez konieczności rejestracji w panelu konta –  „zamówienie jako gość”.

b) logując się na swoje konto Klienta, podając adres e-mail oraz hasło ustanowione we wcześniej przeprowadzonym procesie rejestracji. 

c) jednoczesne wypełnienie Formularza zamówienia oraz założenie Konta klienta.

6.3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego Formularza zamówienia należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dodać wybrane Produkty do Koszyka a następnie złożyć Zamówienie w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje. Zamówienie towaru następuje poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny. 

6.4. Do złożenia Zamówienia niezbędne są następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica, nr budynku, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, produkt(y), ilość produktów, adres i sposób dostawy oraz sposób płatności.

6.5. W przypadku wybrania przez Klienta możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji (zamówienie jako gość), Klient wypełnia Formularz zamówienia podając w nim następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz dane dotyczące zawieranej Umowy sprzedaży: Towar, ilość, sposób dostawy towaru oraz sposób płatności. Klienci będący Przedsiębiorcami, którzy chcą otrzymać fakturę powinni również podać: nazwę firmy, pod którą prowadzą działalność oraz numer NIP. 

6.6. Po dokonaniu wyboru Towarów, wskazaniu jednego ze sposobów dostawy oraz formy płatności dostępnych w sklepie internetowy, Klient jest zobowiązany sprawdzić poprawność wprowadzonych przez siebie danych oraz wybranych Towarów. 

6.7. Warunkiem złożeniem Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, potwierdzenie zapoznania się z polityką prywatności oraz z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. 

6.8. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 

6.9. Do momentu zatwierdzenia Zamówienia przyciskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Produktów w Koszyku, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia faktury. 

6.10. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż zamówionego Towaru paragonem. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury (zamiast paragonu). Dokumenty te zostaną dołączone do zamówionego Towaru.

6.11. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną (na podany w formularzu adres e-mail) potwierdzenie otrzymania Zamówienia. Przesłana wiadomość zawiera wszystkie ustalone wcześniej warunki Umowy sprzedaży. W szczególności nr zamówienia, listę towarów będących przedmiotem zamówienia wraz z cenami jednostkowymi, cenę całkowitą do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz dane dotyczące wysyłki. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 

6.12. Potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierać będzie odnośnik do usługi umożliwiającej dokonanie płatności online.

6.13. Klient za pośrednictwem Formularza zamówienia może założyć konto Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Klient, który założył konto Klienta ma możliwość po zalogowaniu się sprawdzenia statusu Zamówienia. Dane podane w czasie rejestracji Konta posłużą do realizacji kolejnych zamówień.

§ 7 

Płatności

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące metod płatności dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Metody płatności”.

7.2. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące formy płatności za zamówiony Towar:

a) płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w punkcie odbioru Sprzedawcy,

b) płatność za pobraniem - gotówką podczas dostawy Kuriera,

c) płatność przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy Sprzedawcy,

d) płatność przelewem online poprzez zewnętrzny system płatności tpay.pl lub tpay.com, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu 

7.3 Jeżeli Klient wybrał płatność za pośrednictwem przelewu lub płatność online, jest On zobowiązany do dokonania zapłaty w terminie  4 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę.

7.4. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, Zamówienie zostanie anulowane.

7.5. Jeżeli Klient wybrał płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki od Kuriera, zobowiązany jest On do dokonania jej bezpośrednio przy odbiorze osobistym Towaru.

7.6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką lub kartą w punkcie odbioru osobistego, jest On zobowiązany do dokonania zapłaty bezpośrednio na miejscu przy odbiorze zamówionego Towaru.

§ 8 

Dostawa

8.1. Ceny towarów zamieszczone na stronie Sklepu są cenami jednostkowymi detalicznymi i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, które są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.

8.2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Cennik dostaw”.

8.3. Towary są dostarczane zgodnie ze sposobem wybranym przez Klienta i na adres wskazany podczas składania Zamówienia.

8.4. Dostawa towaru odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

8.5. Sprzedawca umożliwia następujące metody dostawy zamówionego towaru: 

a) kurier z dostawą na adres wskazany przez Klienta,

b) odbiór osobisty w punkcie odbioru wskazanym przez Sprzedawcę,

c) kurier z dostawą do paczkomatu,

8.6. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

8.7. W przypadku odbioru osobistego Klient informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej o skompletowaniu Zamówienia i gotowości do jego odbioru, wraz z adresem punktu odbioru oraz godzinami jego działania.

8.8. Klient jest na bieżąco informowany o wysokości kosztów dostawy, które są widoczne w Formularzu zamówienia.

8.9. Po otrzymaniu przesyłki, Klient lub osoba upoważniona powinna w miarę możliwości zbadać paczkę czy nie jest ona uszkodzona, zalana, i czy zawartość opakowania jest nienaruszona. W przypadku, gdy Towar wygląda na uszkodzony, Sprzedawca zwraca się z prośbą do Klienta o nieprzyjmowanie przesyłki. W przypadku zaistnienia powyższych nieprawidłowych zjawisk, Klient zobowiązany jest, sporządzić protokół szkody przesyłki w obecności Kuriera oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

8.10. Powyższe zalecenia w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem. Zalecane postępowanie Klienta ma na celu jedynie pomóc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Niesporządzenie wskazanego powyżej protokołu uszkodzenia Towaru nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki. Tryb reklamacyjny pozostaje bez zmian bez względu na zastosowanie lub niezastosowanie powyższych zaleceń. 

§ 9 

Realizacja zamówienia

9.1. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku Zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sprzedawcy (Sprzedawca poinformuje Klienta drogą mailową o otrzymaniu płatności i rozpoczęciu realizacji Zamówienia),

b) w przypadku płatności online za pośrednictwem systemu tpay - w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności,

c) w przypadku płatności przy odbiorze osobistym w punkcie odbioru oraz płatności za pobraniem - w chwili, gdy Sprzedawca otrzyma Zamówienie Klienta i potwierdzi Klientowi drogą mailową przyjęcie Zamówienia do realizacji,

9.2. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży wysyłka Produktu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od momentu rozpoczęcia realizacji Zamówienia, uzależnionej od wybranego sposobu płatności.

9.3. Na stronie każdego produktu znajduje się informacja o przybliżonym czasie realizacji zamówienia.

9.4. W ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, Sprzedawca poinformuje o terminie realizacji zamówienia drogą mailową.

9.5. W przypadku Zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

9.6. Klient ma możliwość anulować lub zmienić Zamówienie, nie później jednak niż do chwili przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. W tym celu Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana Zamówienia po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

9.7. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji Zamówienia we wskazanym Klientowi terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem telefonicznie lub drogą elektroniczną, w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym zmiany sposobu doręczenia oraz ustalenia nowego terminu dostawy.

9.8. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji Umowy w terminie 30 dni, licząc od daty jej zawarcia. 

9.9. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach, o których mowa w 9.7, w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca może wykonać w terminie 30 dni od powstania tego zdarzenia umowne prawo odstąpienia od Zamówienia w całości.

9.10. W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji opisanej w związku z 9.7-9 a Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10

Odstąpienie od umowy

10.1.Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej  bez podania przyczyny.

10.2.Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się w chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub w chwili dostarczenia przesyłki.

10.3 Jeżeli przedmiot umowy obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin na odstąpienie wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia ostatniej z zamówionych rzeczy, partii lub części. 

10.4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone:

a) pisemnie na adres: Pig & Frog Małgorzata Czaplicka, ul. Grabowa 5, 05-126 Michałów Grabina

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pigandfrog@pigandfro.com

10.5. W celu złożenia oświadczenia od odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać ze wzoru formularza, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i zamieszczony jest na stronie Sklepu internetowego. 

10.6. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia. 

10.7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

10.8. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

10.9. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Towar w stanie niezmienionym wraz z oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura), w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru powinien być dokonany na poniży adres sprzedawcy:

Pig & Frog Małgorzata Czaplicka, ul. Grabowa 5, 05-126 Michałów Grabina

10.10. W przypadku odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży zwrotowi podlegają wszystkie dostarczone Konsumentowi towary, w tym również wszystkie dołączone do danego zamówienia gratisy.

10.11. Koszt odesłania produktów do Usługodawcy ponosi Konsument.

10.12. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, za zakupione Towary wraz z kosztem ich dostawy do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego w Zamówieniu przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.13. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na rachunek bankowy lub na rachunek z którego Konsument dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.

10.14.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od Umowy Towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10.15. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, o której mowa w pkt. 10.1, w przypadku nabycia produktów nieprefabrykowanych (wykonanych przez Usługodawcę według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego spersonalizowanych potrzeb). W przypadku nabycia produktów tego typu wraz z produktami z oferty regularnej, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w części nie dotyczącej produktów spersonalizowanych.

§11

Warunki reklamacji

11.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady Towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2019 r. poz. 1025 z późn. zm.). 

11.2. Sprzedawca  jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną, gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych Produktów z Umową. 

11.3. Sprzedawca nie odpowiada wobec Klienta za wady Towaru, o których Klient wiedział w chwili zawarcia umowy a Klient nie ma prawa do złożenia reklamacji na taki Produkt.

11.4. W celu złożenia reklamacji, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adres poczty elektronicznej pigandfrog@pigandfrog.com  przekazując wypełnione zgłoszenie reklamacyjne (dane Klienta, datę zakupu reklamowanego towaru, opis i zakres reklamacji), a także załączając zdjęcia wadliwego Towaru. 

11.5. Sprzedawca na stronie Sklepu internetowego udostępnia wzór formularza reklamacyjnego, z którego może skorzystać Klient. Nieskorzystanie z formularza, nie ma wpływu na składaną reklamację i skuteczność jej rozpatrzenia.

11.6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

11.7. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę, a także pokryje poniesione przez Klienta koszty dostarczenia wadliwego Produktu do Sprzedawcy przez wskazanego przez Sprzedawcę kuriera. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. 

11.8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. 

11.9. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11.10 Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany Towar odpowiednio zapakowany wraz z oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura) i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym na adres: 

Pig & Frog Małgorzata Czaplicka, ul. Grabowa 5, 05-126 Michałów Grabina

W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Usługodawca niezwłocznie odeśle towar Klientowi na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.

11.11. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

a) Klient będący Konsumentem ma prawo do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),

b) Klient będący Konsumentem może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą, 

c) Klient będący Konsumentem ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy w celu rozwiązania sporu zaistniałego pomiędzy nim a sklepem. W tym celu może skorzystać  z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),

d) Klient będący Konsumentem może skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§12

Newsletter

12.1. Usługa elektroniczna Newsletter polega na przesyłaniu na podany adres e-mail Klienta, wiadomości w formie elektronicznej, która zawiera informacje handlowe o nowych Towarach lub usługach.

12.2. W celu zapisania się na subskrypcję Newslettera należy wprowadzić adres poczty elektronicznej w oznaczone pole oraz zaakceptować widoczne checkboxy, a następnie kliknąć w ikonę obok adresu e-mail. Dodatkowo można zapisać się na subskrypcję Newslettera podczas składania Zamówienia w Formularzu zamówienia bądź zaznaczyć checkbox „Zapisz się do newslettera” w panelu administracyjnym Konta lub podczas rejestracji.

12.3. Po wysłaniu przez Klienta wiadomości z prośbą o subskrypcję Newslettera, Sprzedawca niezwłocznie wysyła na podany adres e-mail link aktywacyjny, w który następnie Klient powinien wejść w celu potwierdzenia chęci zapisu. W momencie potwierdzenia przez Klienta zostaje zawarta umowa o świadczenie Usług elektronicznych. 

12.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newslettera.

12.5 Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera.

§ 13

Dane osobowe

13.1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze Sklepu internetowego oraz wszelkich uregulowań prawnych.

13.2. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, cele oraz zakres w jakim dane osobowe są zbierane, zamieszczone są w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 14

Postanowienia końcowe

14.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019, poz. 134), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

14.2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

14.3. Sprzedawca zastrzega prawo do czasowych przerw i zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.

14.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając Mu drogą elektroniczną odnośnik do nowych zapisów. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni kalendarzowych od zamieszczenia ich na stronie sklepu. Jeżeli Klient nie akceptuje wprowadzanych zmian, jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni kalendarzowych, a co za tym idzie umowa ulegnie rozwiązaniu. W innym przypadku, po upływie wskazanego terminu, Sprzedawca uzna, iż zmiany zostały zaakceptowane.

14.5. Zmiany w Regulaminie dotyczące niektórych Usług elektronicznych (np. Konto Klienta, Formularz zamówienia) pozostają wiążące w przypadku, gdy Klient został prawidłowo poinformowany o zmianach oraz nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

14.6. Zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na już złożone Zamówienia oraz Zamówienia w trakcie realizacji.

14.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.06.2019r.

Załącznik nr.1 - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (pdf)

Załącznik nr.2 - Formularz Reklamacyjny (pdf)